Logo

Pravilnik

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “ Mesec Lenor kapsula u Gomex-u”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je ’’Nelt Co. DOO ’’BEOGRAD,  sa adresom sedišta u Surčin- Dobanovci, Maršala Tita 206,   11272 Dobanovci; MB  17304712   PIB: 100037645, u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Mesec Lenor kapsula u Gomex-u“

Konkurs se organizuje i sprovodi  u privrednom društvu „DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOMEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN’’, sa sedištem u ulici Miletićeva 27a, u Zrenjaninu, MB 08652163, PIB 101161267 i to u sledećim  maloprodajnim objektima Gomex-a:

sa rokom važenja u periodu od 11.10.2019. godine do 11.11.2019. godine pri čemu se spisak dobitnika objavljuje dana 30.11.2019. godine na ulazu u svaki objekat u svim prethodno navedenim Gomex marketima. Nagradni konkurs se organizuje počev od 11.10.2019. godine od 7 časova do 11.11.2019. godine do 20.45 časova. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa „Mesec Lenor kapsula u Gomex-u“, koje je Organizator doneo dana 07.10.2019. godine i koja stupaju na snagu dana 11.10.2019. godine. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije Lenor proizvoda i radi nagrađivanja kreativnosti kupaca.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

1. Kupovinom bilo kojih Lenor kapsula u vrednosti preko hiljadu (1000) dinara, u periodu trajanja konkursa, potrošač se na web portalu www.lenorkapsuleugomexu.rs prijavljuje za nagradnu igru uz unošenje broja fiskalnog računa

2. Na web portalu potrebno je da se popune sledeći podaci: 

3. Online prijavu potrebno je popuniti u celosti sa odgovorom i brojem fiksalnog računa

Odgovor na nagradno pitanje učesnika nagradnog konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

-ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;

– ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;

-ne sme sadržavati šokantne, vulgarne, klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga;

Uslov da učesnik može biti punoletno lice, koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji RS.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa do trenutka objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena objave na ulazu objekat u svim navedenim Gomex marketima. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema potrebu zatraživanja dodatnog odobrenja od strane datih lica za objavu njihovih imena. Organizator se pri tome obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima u skladu sa odredbama Zakona o zaštite podataka o ličnosti
Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika u nagradnom konkursu.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima); o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Priređivača, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa i da se oni neće koristiti u ostale svrhe.

6. PROCEDURA NAGRADNOG KONKURSA

Postupak sprovođenja nagradnog konkursa je podeljen u 2 (dve) faze, i to:
(1) faza prijavljivanja na nagradni konkurs u periodu od 11.10.2019. do 11.11.2019.;
(2) faza objavljivanja dobitnika, 30.11.2019.; Dobitnicima nagradnog konkursa se smatraju učesnici, koji su na temu nagradnog konkursa „Mesec Lenor kapsula u Gomex-u“ odgovorili najkreativnije na nagradno pitanje. Odabir najkreativnijih odgovora se vrši stručnom ocenom tročlane izborne komisije Organizatora uz obavezu da jedan član izborne komisije bude član marketing odeljenja Organizatora. Osnovni kriterijum ocene izborne komisije su inovativnost, originalnost i kreativnost. Prilikom ocenjivanja odgovora, izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o procesu odabira 20 učesnika. Po izboru 20 najkreativnija odgovora izborna komisija po istim kriterijumima vrši rangiranje istih u tri kategorije:

I kategorija prvoplasiranog 3 (tri) dobitnika;

II kategorija drugoplasiranih 2 (dva) dobitnika;

III kategorija trećeplasiranih 5 (pet) dobitnika;

IV kategorija četvrtoplasiranih 10 (deset) dobitnika;


U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka objave, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za sve izabrane dobitnike, prvoplasirane, drugoplasitrane, trećeplasirane i četvrtoplasirane, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

 7. NAGRADE

Prvoplasirani dobitnici, tri (3) sa najkreativnijim popunjenim odgovorom na temu nagradnog konkursa „Mesec Lenor kapsula u Gomex-u“ će dobiti putovanje za dve osobe na neku od ispod navedenih destinacija

Drugoplasirani dobitnici, njih 2 (dvoje) , će dobiti po jednu GORENJE Mašinu za pranje veša WP 6YS3 A+++, 800 obr/min, 6 kg, u vrednosti od 27.999,00 rsd sa PDV-om po komadu.

Trećeplasirani dobitnici, njih 5 (pet), će dobiti po jedan vaučer za Gigatron u vrednosti od 10.000 rsd sa PDV-om po komadu

Četvrtoplasirani dobitnici, njih 10 (deset) će dobiti po jedno pakovanje LENOR SPRING AWKG PODS 36W, 1.210,80 rsd u vrednosti sa PDV-om  po komadu

Predaja nagrada prvoplasiranim dobitnicima se izvršava u maloprodajnom objektu Gomex Total, Marka Oreškovića BB, 23000 Zrenjanin , u vreme i na način dogovoren između Organizatora i dobitnika. Organizator dana 30.11.2019. godine objavljuje imena dobitnika na ulazu u maloprodajne objekte navedenih Gomex marketa. Istog dana, a najkasnije u roku od 2 dana od dana završetka konkursa, Organizator će kontaktirati dobitnike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada na  Marka Oreškovića BB. Potrebno je da se dobitnici nagradnog konkursa odazovu na poziv Organizatora vezano za dodelu nagrada u dogovorenom terminu, a  najkasnije do 3 dana od trenutka objave ili kontaktiranja, jer u protivnom gube pravo na nagradu, bez ikakve dalje odgovornosti Organizatora za isti gubitak. Nagrađeni prvoplasirani potrošači se pozivaju da nagrade preuzmu u maloprodajnom Gomex market Total na adresi Marka Oreškovića BB u Zrenjaninu,u vremenu koje Organizator bude sugerisao prilikom  obaveštenja nagrađenog. Što se tiče ostalih nagrada, dobitnici će biti kontaktirani kako bi se dogovorili oko preuzimanja nagrada. Ukoliko nagrađeni nije u mogućnosti da u dogovorenom terminu preuzme nagrade, u obavezi je da iste preuzme u roku od 7 dana od obaveštenja od strane Organizatora. Nagrađeni potrošači potrebno je da prilikom preuzimanja nagrada dostave na uvid fiskalni račun kao dokaz o obavljenoj kupovini. Ukoliko potencijalni nagrađeni nema dokaz o obavljenoj kupovini, gubi pravo na nagradu. Nagrađeni nemaju dodatne troškove prilikom preuzimanja nagrada, i iste su u obavezi da u svojoj organizaciji preuzmu iz Gomex marketa.

Nakon preuzimanja nagrada, Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu fizičku štetu na pomenutoj robi koja je predmet nagrađivanja.

8. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

Na nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, zaposlene u bilo kom Gomex marketu, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa.

9. PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti jedino u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem pisanog obaveštenja objavljenog u svim prethodno navedenim Gomex marketima. Višom silom se tretira svaki događaj, van uticaja Organizatora, (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin,-vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza. Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa. Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti. Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su: 1. Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom; 2. Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti odgovor.

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese reklamacije@nelt.com. Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima. Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Beogradu, Republika Srbija.

11. VAŽENJE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Važenja opštih pravila nagradnog konkursa „Mesec Lenor kapsula u Gomex-u“ stupaju na snagu dana sa početkom aktivacije, dana 11.10.2019. godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa „Mesec Lenor kapsula u Gomex-u“ pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila  nagradnog konkursa.

U Beogradu, datum 07.10.2019.                                

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

NELT CO DOO BEOGRAD